ลิ้นนาคแก้ว ญ., เดชศรีจันทร์ ธ., และ สกุลดาว ส. “ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเกินมูลค่าการซื้อกิจการ (Takeover Premium) ของบริษัทเป้าหมายในประเทศไทย และการเกิดมูลค่าเพิ่มจากการร่วมมือกัน (Synergy)”. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 27-51, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/article/view/267587.