ตันโสรัจประเสริฐ ฐ., โพธิ์ทอง ณ., และ ธนะอนันต์มงคล พ. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จัดอยู่ในดัชนี MSCI โดยสถาบันจัดอันดับ 3 สถาบัน ได้แก่ Standard and Poor’s Moody’s และ Fitch Ratings”. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 52-71, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/article/view/267586.