[1]
แสงมณีเดช ถ. . และ ไมตรีโสภณ บ. ., “กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพสำหรับกลุ่มสปอร์โนเซ็กชวลในเขตกรุงเทพมหานคร”, -, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 1–19, ธ.ค. 2023.