[1]
เมฆสุวรรณ อ. ., ศิริกาญจนากุล ไ. ., และ ธัญวัลย์ จ. ., “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย”, -, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 13–26, ส.ค. 2023.