[1]
สนิทธางกูร จ. ., เต็มสวัสดิ์ ข. ., รัศมีวงษ์จันทร์ อ. ., และ ปู่เกตุแก้ว ก. ., “องค์ประกอบของงบกระแสเงินสดกับการพยากรณ์การเจริญเติบโตทางธุรกิจ”, -, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 1–12, ส.ค. 2023.