[1]
ลิ้นนาคแก้ว ญ., เดชศรีจันทร์ ธ., และ สกุลดาว ส., “ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเกินมูลค่าการซื้อกิจการ (Takeover premium) ของบริษัทเป้าหมายในประเทศไทย และการเกิดมูลค่าเพิ่มจากการร่วมมือกัน (Synergy)”, -, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 27–51, ส.ค. 2023.