[1]
ตันโสรัจประเสริฐ ฐ., โพธิ์ทอง ณ., และ ธนะอนันต์มงคล พ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จัดอยู่ในดัชนี MSCI โดยสถาบันจัดอันดับ 3 สถาบัน ได้แก่ Standard and Poor’s Moody’s และ Fitch Ratings ”, -, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 52–71, ส.ค. 2023.