แสงมณีเดช ถิรวุฒิ, และ ไมตรีโสภณ บำเพ็ญ. 2023. “กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพสำหรับกลุ่มสปอร์โนเซ็กชวลในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์ 4 (3):1-19. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/article/view/270463.