เมฆสุวรรณ อัจฉรา, ศิริกาญจนากุล ไพลิน, และ ธัญวัลย์ จิราภรณ์. 2023. “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย”. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์ 4 (2):13-26. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/article/view/270286.