สนิทธางกูร จุมภฏ, เต็มสวัสดิ์ ขวัญฤทัย, รัศมีวงษ์จันทร์ อุษณีย์, และ ปู่เกตุแก้ว กนต์ณัฐ. 2023. “องค์ประกอบของงบกระแสเงินสดกับการพยากรณ์การเจริญเติบโตทางธุรกิจ”. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์ 4 (2):1-12. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/article/view/270193.