นาทะพันธ์ สรายุทธ์, วัฒนาธร วรพนธ์, และ ศรีสุข นิดวรีย์. 2023. “มุมมองใหม่บนการแบ่งกลุ่มลูกค้าในตลาดบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมประเทศไทย”. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์ 4 (2):72-88. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/article/view/269970.