ลิ้นนาคแก้ว ญาดารัตน์, เดชศรีจันทร์ ธศวรรณ, และ สกุลดาว สุธนา. 2023. “ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเกินมูลค่าการซื้อกิจการ (Takeover Premium) ของบริษัทเป้าหมายในประเทศไทย และการเกิดมูลค่าเพิ่มจากการร่วมมือกัน (Synergy)”. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์ 4 (2):27-51. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/article/view/267587.