ตันโสรัจประเสริฐ ฐายินี, โพธิ์ทอง ณิชา, และ ธนะอนันต์มงคล พิชามญชุ์. 2023. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จัดอยู่ในดัชนี MSCI โดยสถาบันจัดอันดับ 3 สถาบัน ได้แก่ Standard and Poor’s Moody’s และ Fitch Ratings”. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์ 4 (2):52-71. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/article/view/267586.