แสงมณีเดช ถ. .; ไมตรีโสภณ บ. . กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพสำหรับกลุ่มสปอร์โนเซ็กชวลในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 1–19, 2023. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/article/view/270463. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.