เมฆสุวรรณ อ. .; ศิริกาญจนากุล ไ. .; ธัญวัลย์ จ. . การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 13–26, 2023. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/article/view/270286. Acesso em: 20 เม.ย. 2024.