สนิทธางกูร จ. .; เต็มสวัสดิ์ ข. .; รัศมีวงษ์จันทร์ อ. .; ปู่เกตุแก้ว ก. . องค์ประกอบของงบกระแสเงินสดกับการพยากรณ์การเจริญเติบโตทางธุรกิจ. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 1–12, 2023. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/article/view/270193. Acesso em: 20 เม.ย. 2024.