นาทะพันธ์ ส.; วัฒนาธร ว.; ศรีสุข น. มุมมองใหม่บนการแบ่งกลุ่มลูกค้าในตลาดบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมประเทศไทย. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 72–88, 2023. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/article/view/269970. Acesso em: 20 เม.ย. 2024.