ลิ้นนาคแก้ว ญ.; เดชศรีจันทร์ ธ.; สกุลดาว ส. ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเกินมูลค่าการซื้อกิจการ (Takeover premium) ของบริษัทเป้าหมายในประเทศไทย และการเกิดมูลค่าเพิ่มจากการร่วมมือกัน (Synergy). วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 27–51, 2023. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/article/view/267587. Acesso em: 20 เม.ย. 2024.