ตันโสรัจประเสริฐ ฐ.; โพธิ์ทอง ณ.; ธนะอนันต์มงคล พ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จัดอยู่ในดัชนี MSCI โดยสถาบันจัดอันดับ 3 สถาบัน ได้แก่ Standard and Poor’s Moody’s และ Fitch Ratings . วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 52–71, 2023. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/article/view/267586. Acesso em: 20 เม.ย. 2024.