(1)
แสงมณีเดช ถ. .; ไมตรีโสภณ บ. . กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพสำหรับกลุ่มสปอร์โนเซ็กชวลในเขตกรุงเทพมหานคร. - 2023, 4, 1-19.