(1)
เมฆสุวรรณ อ. .; ศิริกาญจนากุล ไ. .; ธัญวัลย์ จ. . การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย. - 2023, 4, 13-26.