(1)
ลิ้นนาคแก้ว ญ.; เดชศรีจันทร์ ธ.; สกุลดาว ส. ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเกินมูลค่าการซื้อกิจการ (Takeover Premium) ของบริษัทเป้าหมายในประเทศไทย และการเกิดมูลค่าเพิ่มจากการร่วมมือกัน (Synergy). - 2023, 4, 27-51.