(1)
ตันโสรัจประเสริฐ ฐ.; โพธิ์ทอง ณ.; ธนะอนันต์มงคล พ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จัดอยู่ในดัชนี MSCI โดยสถาบันจัดอันดับ 3 สถาบัน ได้แก่ Standard and Poor’s Moody’s และ Fitch Ratings. - 2023, 4, 52-71.