[1]
แสงมณีเดช ถ. และ ไมตรีโสภณ บ. 2023. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพสำหรับกลุ่มสปอร์โนเซ็กชวลในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์. 4, 3 (ธ.ค. 2023), 1–19.