[1]
เมฆสุวรรณ อ. , ศิริกาญจนากุล ไ. และ ธัญวัลย์ จ. 2023. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์. 4, 2 (ส.ค. 2023), 13–26.