[1]
สนิทธางกูร จ. , เต็มสวัสดิ์ ข. , รัศมีวงษ์จันทร์ อ. และ ปู่เกตุแก้ว ก. 2023. องค์ประกอบของงบกระแสเงินสดกับการพยากรณ์การเจริญเติบโตทางธุรกิจ. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์. 4, 2 (ส.ค. 2023), 1–12.