[1]
ลิ้นนาคแก้ว ญ., เดชศรีจันทร์ ธ. และ สกุลดาว ส. 2023. ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเกินมูลค่าการซื้อกิจการ (Takeover premium) ของบริษัทเป้าหมายในประเทศไทย และการเกิดมูลค่าเพิ่มจากการร่วมมือกัน (Synergy). วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์. 4, 2 (ส.ค. 2023), 27–51.