[1]
ตันโสรัจประเสริฐ ฐ., โพธิ์ทอง ณ. และ ธนะอนันต์มงคล พ. 2023. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จัดอยู่ในดัชนี MSCI โดยสถาบันจัดอันดับ 3 สถาบัน ได้แก่ Standard and Poor’s Moody’s และ Fitch Ratings . วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์. 4, 2 (ส.ค. 2023), 52–71.