กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (2564): กันยายน - ธันวาคม Download Download PDF