สิทธิ์สูงเนิน ช. “การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน”. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ปี 20, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 89-110, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/article/view/262301.