คงกุล จ. “แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต”. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ปี 20, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 1-22, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/article/view/262256.