เศรษฐธัญการ โ. “คำเรียกชื่อกระบองเพชรในภาษาไทย: การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์”. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ปี 20, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 65-87, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/article/view/262153.