การินทร์ ม., และ บิณฑสันต์ บ. “พิธีกรรมและความเชื่อในการแสดงรำสวดของ คณะอรชุน ลูกสุนทรภู่ จังหวัดระยอง”. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ปี 20, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 23-42, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/article/view/260678.