รามฤทธิ์ ธ. “การใช้ Google Classroom กับการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสร้างกราฟิกเวคเตอร์”. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ปี 19, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 161-78, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/article/view/255797.