[1]
ดอนโสม จ. และ ฤชุวรารักษ์ พ. ., “การจัดการขยะของชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมวิถีอีสาน กรณีชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น”, มสส., ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 157–178, ส.ค. 2022.