[1]
การินทร์ ม. และ บิณฑสันต์ บ., “พิธีกรรมและความเชื่อในการแสดงรำสวดของ คณะอรชุน ลูกสุนทรภู่ จังหวัดระยอง”, มสส., ปี 20, ฉบับที่ 2, น. 23–42, ส.ค. 2022.