[1]
รามฤทธิ์ ธ., “การใช้ Google Classroom กับการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสร้างกราฟิกเวคเตอร์”, มสส., ปี 19, ฉบับที่ 3, น. 161–178, ธ.ค. 2021.