[1]
กุมพันธ์ป., วนาพิทักษ์ว., และ สันตะพันธุ์ฌ., “แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ของรถโดยสารสาธารณะ”, มสส., ปี 17, ฉบับที่ 2, น. บทที่ 15 หน้า 291-308, ส.ค. 2019.