[1]
ทำมะวงค., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อครัวเรือนยากจน เมืองบัวละพา แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, มสส., ปี 17, ฉบับที่ 2, น. 239-253, ส.ค. 2019.