[1]
ยอดนาป., “การบริหารการเงินชุมชนระดับดีเด่น บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร”, มสส., ปี 17, ฉบับที่ 2, น. 223-237, ส.ค. 2019.