[1]
T. Patsin, “วิถีชุมชนกับความหลากหลายของพืชสมุนไพรในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม”, มสส., ปี 17, ฉบับที่ 2, น. 21-39, ส.ค. 2019.