เศรษฐธัญการ โชติกา. 2022. “คำเรียกชื่อกระบองเพชรในภาษาไทย: การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์”. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 20 (2):65-87. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/article/view/262153.