เชิดชู อาสนะ. 2022. “Translation As a Tool to Teach English to Thai Learners”. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 20 (2):111-31. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/article/view/261557.