ซื่อสัจลือสกุล พชรมน. 2022. “ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากคำเรียกขานภาษาจีน”. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 20 (2):43-64. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/article/view/260849.