การินทร์ มุกดา, และ บิณฑสันต์ บุษกร. 2022. “พิธีกรรมและความเชื่อในการแสดงรำสวดของ คณะอรชุน ลูกสุนทรภู่ จังหวัดระยอง”. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 20 (2):23-42. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/article/view/260678.