กุมพันธ์ป้อมฤดี, วนาพิทักษ์วราภรณ์, และ สันตะพันธุ์ฌานิทธิ์. 2019. “แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ของรถโดยสารสาธารณะ”. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 17 (2), บทที่ 15 หน้า 291-308. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/article/view/212216.