คุณภูปฏิกราษฎร์, สิริสุคันธาธนกร, และ กังวลสุรชัย. 2019. “Guidelines for Strengthening the Operations of Provincial Police Region 5 Saving and Credit Cooperative”. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 17 (2), บทที่ 11 หน้า 221-242. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/article/view/212184.