ทำมะวงคำสุกขะ. 2019. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อครัวเรือนยากจน เมืองบัวละพา แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 17 (2), 239-53. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/article/view/199450.