สิทธิ์สูงเนิน ช. การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 89–110, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/article/view/262301. Acesso em: 8 ก.พ. 2023.