การินทร์ ม.; บิณฑสันต์ บ. พิธีกรรมและความเชื่อในการแสดงรำสวดของ คณะอรชุน ลูกสุนทรภู่ จังหวัดระยอง. มนุษยสังคมสาร (มสส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 23–42, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/article/view/260678. Acesso em: 8 ก.พ. 2023.